Merhaba, bugün 18 Eylül 2020 Cuma
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

MARMARAEREĞLİSİ KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- (1) Bu çalışma yönergesinin amacı; kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin ve kentlinin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilirlik, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi, sivil toplumun güçlendirilmesi ile çocukların, gençlerin kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmayı amaçlayan Marmaraereğlisi Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu çalışma yönergesi Marmaraereğlisi Kent Konseyi’nin kuruluşunu yönetim ilkelerini, organlarını ve organların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ve 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı (06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik ile 23/05/2019 tarih ve 30782 sayılı değişiklik) Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Marmaraereğlisi Belediyesi’ni,

b) Kent konseyi: Merkesi yönetiminin, yerel yönetimin, kamu kurumunun niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yöre halkının işbirliği anlayışı ve hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, Marmaraereğlisi’nin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun sürdürebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını hayata geçiren Marmaraereğlisi Kent Konseyi’ni,

c) Meclisler ve Çalışma grupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere Marmaraereğlisi Kent konseyi’nin görev alanlarında yönetişime dayalı sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif yol almalarını hedefleyen ve gönüllülük  esasında oluşturulmuş ortak yapıları ve tamamlayıcı organları,

d) Yerel Gündem 21 Programı: birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 1992 yılında kabul edilen ve 21. Yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 Başlıklı Eylem Planının 28. Bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer organların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel gündem 21 Programını,

e) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

MARMARAEREĞLİSİ KENT KONSEYİ’NİN OLUŞUMU, GÖREVLERİNİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ

Kent Konseyi’nin Oluşumu

Madde 5- (1) Marmaraereğlisi Kent Konseyi, 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ve 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı (06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı değişik ile 23/05/2019 tarih ve 30782 sayılı değişik) Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca 29.06.2019 tarihinde yapılan ilk Seçimli Genel Kurul toplantısında oluşmuştur.

Görevleri

Madde 5- (1) Marmaraereğlisi Kent Konseyi’nin Görevleri:

a. Marmaraereğlisi’nin kentsel yaşamında demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b. Marmaraereğlisi için sürdürebilir kalkınmanın sağlanması, bu anlamda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

c.Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek

d. Marmaraereğlisi’nin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal, ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e. Marmaraereğlisi’nin sahip olduğu kaynakların etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f. Marmaraereğlisinde sürdürürebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, g. Marmnaraereğlisi’nde sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

h.Marmarereğlisi’nde çocukların gençlerin kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma organlarında aktif rol almalarını sağlamak,

i. Kent yönetiminde saydamlık, katılım hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

j. Diğer kent konseyleri ile kentin geleceği ve günlük yaşamı ilgilendiren alanlarda işbirliğini geliştirmek,

k. Marmaraereğlisi Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin değerlendirmek üzere Marmaraereğlisi Belediye Meclisine sunulması sağlamaktır.

Çalışma İlkeleri

Madde 7- (1) Marmaraereğlisi Kent Konseyi aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

a. Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümünde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde Marmaraereğlisi’nin yaşanılabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b. Kent ve yaşamına yönelik temel ilkelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

c. Marmaraereğlisi Kent konseyi’nin uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

d. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

e. Değişim ve gelişmeleri takip ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARMARAEREĞLİSİ KENT KONSEYİ’NİN ÜYELİĞİ VE ORGANLARI

Marmaraereğlisi Kent Konseyi Üyeliği

Madde 8- (1)Marmaraereğlisi Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş tüzel kişiliklerinin temsilcilerinden oluşur:

a. Marmaraereğlisi Kaymakamı veya temsilcisi,

b.Marmaraereğlisi belediye Başkanı veya temsilcisi,

c. Sayıları 10’u geçmemek üzere Marmaraereğlisi Kaymakamlığı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

d. Bütün mahalle muhtarları,

e. Marmaraereğlisi ilçesinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin ilçe örgütlerinin birer temsilcisi,

f. Marmaraereğlisi’ndeki yükseköğretim kurumlarının birer temsilcisi,

g. Kamu kurumu niteliğindeki Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların birer temsilcileri,

h. Kent Konseyi’nce kurulmuş olan meclislerin ve çalışma gruplarının temsilcileri.

Marmaraereğlisi Kent Konseyi'nin Organları   

Madde 9-(1) Marmaraereğlisi Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur.

a. Genel Kurul,

b. Yürütme Kurulu,

c. Kent Konseyi Başkanı,

d. Meclisler ve Çalışma Grupları.

Genel Kurul'un Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri  

 Madde 10-(1) Genel Kurul'un oluşumu, çalışma ilkeleri ve görevleri aşağıdaki biçimde açıklanmıştır:

a. Genel Kurul, kent konseyinin en yetkili organıdır. 8.maddede belirtilen üyelerden ve üye olmayan katılımcılardan oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri genel kurulun ve konsey toplantılarının doğal üyesidir. Üye olmayan katılımcılar, Marmaraereğlisi Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, Kent Konseyi Genel Kurulu toplantılarına söz hakkı olup oy hakkı olmaksızın katılan hemşerilerden oluşur.

b. Kent Konseyi Genel Kurulu'nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem için iki yıl görev yaparlar.

c. Genel kurul Ocak, Mayıs, Eylül aylarının son haftası üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Ayrıca, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

d. Genel Kurul'a Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde, yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca genel kurul tarafından başkanlık divanına bir başkan yardımcısı, iki de yazman üye seçilir ve Genel Kurul tutanağını imzalarlar.

e. Genel Kurul, Kent Konseyi Başkanı ile Yürütme Kurulu'nun asil ve yedek üyelerini seçer.

f. Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az 7 ( yedi) gün önceden Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara yazı ile bildirilir. Ayrıca mahalli araçlarla ( afiş, internet, vb. ) kamuoyuna duyurulur.

g. Genel Kurul, katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa 2(iki) gün sonra yapılacak toplantıdan salt çoğunluk aranmaz.

h. Genel Kurul kararları, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde başkanın oy kullandığı taraf salt çoğunluk sayılır. Katılımcı üyelerin çoğunluğunun isteği üzerine gündeme madde eklenebilir.

i. Genel Kurul, Yürütme Kurulu'nca hazırlanan meclislerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönergeleri görüşür, değiştirir ve onaylar.

j. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüş ve önerileri, Marmaraereğlisi Belediyesi Meclis Başkanlığı 'na sunulmak üzere yürütme kuruluna yetki verir.

k. Genel Kurul Üyeliği'nden çekilmek serbesttir. Çekilen üyenin yerine kurum, kuruluş, ilgili maddesindeki tüzel kişilikler, kent konseyi üyeliği için yeni temsilci verebilirler. Bu değişiklikler genel kurul toplantılarından 15(onbeş) gün önce Kent Konseyi Sekreterliği'ne yazı ile bildirilir.

l. Kent Konseyi, yeni katılımcılara açıktır. Yeni örgütlenen her tüzel kişilik, başvurusu üzerine Kent Konseyi'nin üyesi olabilir. 

m. Genel Kurul; Yürütme Kurulu'nun, Meclislerin ve Çalışma Gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, belirlemek üzere çalışma yönergesi çıkarır.

Yürütme Kurulu'nun Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri

Madde 11-(1) Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun oluşumu, çalışma ilkeleri ve görevleri aşağıdaki biçimde açıklanmıştır:

a. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen kadın ve gençlik merkezi başkanları dahil 7 asil üye, 7 yedek üyeden oluşur.

b. Yürütme Kurulu'na Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde bu görevi, Yürütme Kurulu'nun en yaşlı üyesi üstlenir.

c. Yürütme Kurulu ayda bir olağan, Kent Konseyi Başkanı veya en az 5(beş) yürütme kurulu üyesinin isteği üzerine olağanüstü toplanır.

d. Yürütme Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) veya yılda 5(beş) kez katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine sırasından yedek üye, asil üyeliğe getirilir.

e. Yürütme Kurulu üye sayısının, yedek üyelerin de katılımından sonra 7(yedi)'nin altına düşmesi halinde, Yürütme Kurulu seçimi için olağanüstü genel kurul yapılır.

f. Yürütme Kurulu, Kent Konseyi'nin amaçları paralelinde eylem planları hazırlar ve Genel Kurul 'un onayına sunar.

g. Genel Kurul tarafından alınan karaları uygular.

h. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yerini, zamanını ve gündemini belirler.

i. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri, Belediye Meclisi 'nin ilk toplantısında görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na sunar ve uygulamayı izler.

j. Kent Konseyi'nin amaçları paralelinde çeşitli alanlarda kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturur, bunların çalışmalarına destek olur ve denetler.

Kent Konseyi Başkanı'nın Seçimi, Görev ve Yetkileri

Madde 12-(1) Marmaraereğlisi Kent Konseyi Başkanı'nın Seçimi, Görev ve Yetkileri aşağıdaki biçimde açıklanmıştır:

a. Kent Konseyi Başkanı, Genel             Kurul tarafından seçilir. Görev süresi, Yürütme Kurulu'nun görev süresi ile paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

b. Kent Konseyi Başkanın seçiminde ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur. Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

c. Kent konseyi Başkanı'nın izin, hastalık veya başka bir mazereti nedeniyle kendisine Yürütme Kurulu'nun en yaşlı üyesi vekalet eder.

d. Kent Konseyi Başkanı, özel ve tüzel kişilere karşı Kent Konseyi'ni temsil eder.

e. Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

f. Kent Konseyi Başkanı, ilgili yasalardan, yönetmeliklerden, kararlardan, yönergelerden kaynaklanan görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları

Madde 13-(1) Marmaraereğlisi Kent Konseyi görev alanına giren konularda meclis ve çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Yürütme Kurulunca belirlenir.

(3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

(4) Meclisler ve çalışma gruplarının tüm yazışmaları, Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılır.

(5) Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Meclislerde ve Çalışma Gruplarında başkan, temsilci ve üye olarak görev alabilirler.

(6) Meclislerin ve Çalışma Gruplarının yaş ve cinsiyet kriterleri Kent Konseyi Yürütme Kurulunca belirlenir.

Kent Konseyi Meclislerinin Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 14-(1) Meclislerin Genel Kurulları, ilgili meclisin amaçlarıyla ilgili bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurumsal üyelerin temsilcilerinden ve bireysel üyelerden oluşur. Bu liste Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Yürütme Kurulu kararı ile bu süreler değiştirilebilir.

(3) Meclislerin başkan ve yürütme kurulu üyeleri, liste halinde yazılarak yapılan seçimde belirlenir. Listede bir Meclis Başkanı, 7 asıl ve 7 yedek üye bulunur. Seçim sonrasındaki ilk yürütme kurulu toplantısında bir başkan yardımcısı ve sekreter üye belirlenir.

(4) Meclislerin genel kurullarının diğer çalışma esasları, bu yönergede kent konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir.

(5) Meclislerin Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ve Genel Kurulunun tabii üyesidirler.

(6) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, meclislerin yürütme kurulu kararıyla veya gerek görüldüğünde Kent Konseyi Genel Sekreterince en az (7) yedi gün öncesinden belirlenir. Meclis Yürütme Kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi ve gündemi Kent Konseyi Genel Sekreterinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Kent Konseyi Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 15-(1) Marmaraereğlisi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun kararıyla bazı alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları en az 7(yedi) kişiden oluşur. Çalışma gruplarına katılım, Yürütme Kurulu'na yapılan yazılı başvuru ile başlar. Çalışma grupları ilk toplantılarında kendilerine bir grup başkanı, bir de yazman seçer.

(3) Çalışma grupları yaptıkları etkinliklerle ilgili raporlarını 3(üç)'er aylık dönemler halinde Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na sunarlar. Çalışma gruplarının süreleri, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Çalışma grupları her tür etkinlikleri için 1 (bir) hafta öncesinden Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na başvurarak olur alırlar. Olur, Yürütme Kurulu adına Kent Konseyi Başkanı tarafından da verilebilir.

(5) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, gerektiğinde bazı çalışma gruplarını birleştirebilir veya yeniden yapılandırabilir.

(6) Çalışma grupları salt çoğunlukla toplanır, salt çoğunlukla karar alır. Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları bu maddeye göre düzenlenir. Kent Konseyi Çalışma Gruplarının dosyaları, Kent Konseyi sekretaryasında oluşturulur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER

Toplantı ve Görüşme Usulü

Madde 16-(1) Kent Konseyinin organları, çalışma yönergesinde belirlenen ilkelere göre yer ve zamanında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliğinde başkanın taraf olduğu oy sayısı çoğunluk sayılır.

(2) Kent Konseyi Genel Kurul toplantıları, basına ve halka açık olarak yapılır.

Görüşlerin İlanı

Madde 17-(1) Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel Sekreterlik

Madde 18-(1) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı tarafından önerilen 3(üç) isim arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir.

(2) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6.maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler ve çalışma grupları arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonuna sağlar.

(3) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

(4) Genel Sekreter, Yürütme Kurulu toplantılarına katılarak görüş belirtir, ancak oy kullanamaz.

Sekretarya Hizmetleri

Madde 19-(1) Kent Konseyi’nin sekretarya hizmetleri, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı tarafından önerilen ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen personel tarafından yerine getirilir.

(2) Kent Konseyi sekretarya hizmetlerini yürüten personel Konsey Başkanı ve Konsey Genel Sekreterine karşı sorumludur.

Kent Konseyi’nin Mali Yapısı

Madde 20-(1) Marmaraereğlisi Belediyesi, Kent Konseyi’ne bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle aynı ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

(2) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, belediye bütçesi hazırlık çalışmalarının başlamasından önce gelecek yılın çalışmaları için tahmini giderlerini Belediye Başkanlık Makamına yazılı olarak sunar.

(3) Çalışma yılı içinde Kent Konseyi’nin ve çalışma grupları ile meclislerin etkinlikleri için yapılacak harcamalar, Kent Konseyi Başkanı’ndan Belediye Başkanlığı’na sunulan yazıya göre yapılır.

(4) Harcama / ödeme yapılacak etkinliklerin gerçekleştirilmesine Kent Konseyi Yürütme Kurulu olur verir.

Yürürlük

Madde 21-(1) Bu yönerge, gündeme alındığı Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22-(1) Bu yönerge hükümlerini Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.