MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğün görevleri;

Gelir-Gider Bütçesini hazırlamak.

Belediye Gelir-Gider Bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak, ödenek takibi yapmak.

Hesap verebilirlik ve tek düzeni sağlamak.

Devlet defter ve devair talimatnamesine göre gerekli defter kayıtlarını tutmak ve bilgisayar ortamına aktarmak.

Kayıt altına alınan faaliyetlerin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirmek.

Mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ile kabul görmüş, bütçe-muhasebe ilkelerine uygun kesin hesabın çıkartılması.

Belediye Gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip-tahsil işlemini yapmak.

Belediye masraf bütçesinden tahakkuk eden masrafları hak sahiplerine ödemek.

Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak.

Yukarıda yazılan tüm işlerin gerçekleşmesi neticesinde yılsonu itibari ile kesin hesap ve bilânçoyu çıkartmak.